fbpx

Flertall av ansatte i kirken har positive holdninger til LHBT

Bilde av Kristin Gunleiksrud Raaum

En ny undersøkelse utført for Kirkerådet viser at et flertall av de ansatte i Den norske kirke har positive holdninger til LHBT. Mange LHBT-personer som er ansatt opplever et godt arbeidsmiljø. Samtidig skjer det fortsatt diskriminering, og debatten om LHBT-spørsmål i kirken virker belastende.

Med bakgrunn i bekymringsmeldinger om arbeidsmiljøet for ansatte med LHBT-identitet i Den norske kirke har Kirkerådet tatt initiativ til, og finansiert en arbeidslivsundersøkelse. Den er er gjennomført av Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning og KIFO Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning.

– Jeg ser frem til at vi kan bruke funnene i undersøkelsene som grunnlag for arbeidet med å sikre at kirken skal være et trygt og inkluderende arbeidssted – for alle, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

– Vi ønsker å få vite mer om arbeidsforholdene blant LHBT-personer i Den norske kirke, og har derfor bestilt denne undersøkelsen som kan gi oss mer systematisk kunnskap, som vi har manglet. Vi har også visst for lite om holdninger til LHBT blant ansatte i Den norske kirke, og jeg er glad for at vi nå får mer kunnskap også om dette, sier Raaum.

– Vi har opplevd dette som et spennende og viktig prosjekt, sier Arne Grønningsæter i Fafo, som har ledet arbeidet med forskningsrapporten. – Det mest overraskende funnet var kanskje på holdningsspørsmålene.

Ansatte i kirka har et positivt syn på likekjønnet samliv.

Grønningsæter forteller at mer enn 70 prosent av de ansatte i kirka har et positivt syn på likekjønnet samliv.

– Flere av hovedfunnene kan oppsummeres i to parallelle fenomener: arbeidsmiljøet vurderes positivt samtidig som det oppleves som svært belastende å tilhøre en gruppe som får livet sitt diskutert kontinuerlig. Under disse funnene er det mange positive fortellinger, men også noen svært problematiske, sier Grønningsæter. Han sier rapporten viser forskjeller mellom ansatte med LHBT-identitet og andre når det gjelder trivsel og tilhørighet til arbeidsplassen.

– Som arbeidsgiver skal Den norske kirke være opptatt av at kirken skal ha et godt arbeidsmiljø for alle sine medarbeidere. Gjennom denne undersøkelsen kartlegges hvordan arbeidsvilkårene er i kirken, i lys av mange års debatt om homofili og likekjønnet vigsel. Nå foreligger resultatene, og ut fra disse har vi et godt grunnlag for å fortsette arbeidet med å sikre et godt arbeidsmiljø for alle medarbeidere, sier leder av LHBT-utvalget Kristine Sandmæl, som til daglig er prost i Lofoten.

Forskerne oppsummerer hovedfunnene sine i sammendraget:

  • Det generelle bildet av ansatte med LHBT-identitets hverdag i kirken er positivt: De fleste trives, og opplever støtte og tilhørighet på arbeidsplassen. Samtidig har enkelte opplevd avvisning, og flere har angst for å bli avvist, som skaper usikkerhet i møte med kollegaer og arbeidsmiljø.
  • Det er forskjeller mellom ansatte med LHBT-identitet og andre når det gjelder trivsel og tilhørighet til arbeidsplassen.
  • Hver femte LHBT-respondent har opplevd diskriminering, og en av ti har svart “vet ikke” på spørsmålet.
  • 70 % av de ansatte i kirken mener det ikke er galt at voksne av samme kjønn har et seksuelt forhold
  • To av tre av ansatte synes det er positivt at kirken tillater ulike syn.
  • Det er variasjoner mellom bispedømmene