fbpx

8 av 10 har besøkt kirken fysisk eller digitalt på tross av pandemi

Den norske kirkes medlemsundersøkelse for 2020 viser at besøkstallene har gått noe ned. Mange digitale alternativer har likevel begrenset nedgangen.

– Det er godt å se at de aller fleste tallene har holdt seg stabile gjennom annerledesåret 2020, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

På nasjonalt plan oppgir 82 % av kirkemedlemmer at de har besøkt kirken i 2020, enten digitalt eller fysisk. I 2019 ble det kun spurt om fysiske besøk, og da oppga 87 % at de hadde besøk kirken. Deltakelse i gravferder og kulturarrangement i kirken har den største nedgangen.

– Det kunne vært grunn til å frykte et langt større fall i dette tallet, i og med at kirker har vært fysisk stengt i perioder gjennom 2020, og vært underlagt antallsbegrensninger mye av resten av året. Ikke minst kunne vi forventet at deltakerbegrensningene på begravelser og bryllup ville føre til en langt større nedgang her, sier Raaum. – Takket være en fantastisk innsats fra kirkens ansatte og frivillige over hele landet har man kunnet møte kirkemedlemmer både fysisk og gjennom digitale møtepunkter og sendinger.

Holdninger til kirken

Det er liten eller ingen endring fra 2019 i andelen kirkemedlemmer som ville døpt barnet dersom de fikk barn nå, som ville konfirmert seg kirkelig om de skulle konfirmert seg nå, og som ville giftet seg i kirken dersom de skulle giftet seg nå.

– Vi ønsket å se nærmere på om endrede kirkelige tilbud og økt digital virksomhet på noe vis har påvirket medlemmenes holdninger, innstillinger og forventninger, sier Raaum. – Det ser det i liten grad ut til at det har, så langt.

I midten av mars kommer SSB-tallene som viser antall dåp, konfirmerte, vigslede og gravlagte i kirken, i tillegg til fysisk deltakelse. Det ventes at disse tallene vil fortelle mer om hvordan koronapandemien påvirket den fysiske deltakelsen i kirken.

Fakta om undersøkelsen:

 • Medlemsundersøkelsen gjennomføres annethvert år. I 2020 har en forkortet versjon blitt gjennomført i tillegg på grunn av koronapandemien.
 • Undersøkelsen kartlegger deltakelse og oppslutning om kirkelige handlinger, samt holdninger til Den norske kirke.
 • Noen av funnene i 2020:
  • 2 av 3 innbyggere i Norge er medlemmer av Den norske kirke
  • 8 av 10 medlemmer ville døpt barnet sitt om de fikk barn nå
  • 2 av 3 medlemmer ville konfirmert seg kirkelig hvis de skulle konfirmert seg nå
  • 6 av 10 medlemmer ville giftet seg i kirken hvis de skulle giftet seg nå
  • 4 av 5 ønsker en kirkelig gravferd
  • Over 8 av 10 har besøkt Den norske kirke fysisk eller digitalt.
 • I 2020 måles både digital og fysisk deltakelse, mens tidligere undersøkelser har målt fysisk deltakelse.

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion for Den norske kirke