fbpx

Kirken skaper trygge rom for LHBT personer i kirken

Ansattes kompetanse i møte med LHBT personer skal heves

Kirken skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer, frivillige, ansatte eller andre som oppsøker kirken. Ingen skal måtte kjenne på frykt for trakassering eller opplevelse av å ikke være respektert eller inkludert. Kirkerådet har derfor utviklet et kurs- og samtaleopplegg for å øke ansattes kompetanse knyttet til temaene LHBT, kjønn og seksualitet. Pilotkurs har vært gjennomført og revideringer er blitt gjort. Nå starter undervisningen i Rogaland. Øyvind Tjelle, inkluderingsrådgiver på bispedømmekontoret, og Kjetil Solvi Nordstrøm, kirkeverge i Haugesund, er kursholdere i Stavanger bispedømme

Bakgrunn

Sommeren og høsten 2015 kom det en henvendelse fra en gruppe prester som uttrykte bekymring for arbeidsmiljøet til personer med LHBT-identitet i Den norske kirke. Henvendelsen redegjorde for utfordringer og problematiske sider ved å være ansatt prest med LHBT-identitet i Den norske kirke, og det ble pekt på Lov om forbud mot diskriminering fra 2014. Henvendelsen uttrykte også bekymring knyttet til de debatter som måtte komme i forbindelse med kirkevalget i september 2015, og de krav som stilles til biskopene og bispedømmene som arbeidsgivere. På bakgrunn av henvendelsen ble det nedsatt en arbeidsgruppe. Som skulle lage en rapport til Bispemøtet. Rapporten ble oversendt Bispemøtet i januar 2018 og behandlet på bispemøtet i februar samme år. Bispemøtet vedtok tre oppfølgingspunkter etter å ha gjennomgått rapporten og oversendte disse til Kirkerådet for videre oppfølging. Oppfølgingspunktene var:

1. gjennomføre en arbeidslivsundersøkelse som kan belyse dagens situasjon

2. revidere Strategiplan for likestilling mellom kjønnene, hvor det vurderes hvordan LHBT-tematikk kan tas inn på en sakssvarende måte

3. tilrettelegge for kompetanseheving på LHBT-tematikk relatert til arbeidsmiljø- og tilsettingssaker

Etter dette ble det opprette et eget LHBT-utvalg (LHBT: lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) som skulle følge opp bispemøtets vedtak. Det er også blitt gjennomført en arbeidslivsundersøkelse som belyser dagens situasjon for ansatte med LHBT-identitet i Den norske kirke.

Nå har utvalgets arbeid og resultatet av arbeidslivsundersøkelsen endt opp i et eget kurs med navnet «Trygge rom» hvor hovedsiktemålet er å øke kompetansen om spørsmål knyttet til LHBT, kjønn og seksualitet.

– Den norske kirke skal være en god og forutsigbar arbeidsgiver, og må arbeide videre med områder som reguleres av likestillings- og diskrimineringslovverket. Det er en selvfølge at personer med LHBT-identitet deltar med sin kompetanse og livserfaring, sa leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum da utvalget ble opprettet.

– Kurset er ikke noen form for debattinnlegg, sier kirkeverge Kjetil S. Nordstrøm før han fortsetter med å presisere at kurset skal bidra til at mennesker som oppsøker kirken skal bli møtt på en god og omsorgsfull måte uavhengig av identitet eller seksuell orientering. Kurset tar først og fremst mål av seg til å gi kunnskap om hva de dette gjelder opplever. Kurset tar altså ikke mål av seg å drøfte teologi rundt dette. I utgangspunktet skal kurset gi kunnskap alle kan ha nytte av, uavhengig av hvilke teologiske, etiske og allmenne vurderinger de har på dette området. Å drøfte bibelske og teologiske vurderinger av kjønnsmangfold og samlivsformer ligger utenfor kursets horisont, siden det nettopp er ment å kunne brukes uavhengig av ulike standpunkter.

Kurset gjennomføres i prostiene med invitasjon til ansatte fra begge arbeidsgiverlinjer.

Foto: Bo Mathisen