fbpx

Bedre framkommelighet for alle 

I 2021 hadde “Råd for eldre” i Haugesund kommune befaring på gravlundene og uttrykte ønske om bedre framkommelighet for alle, også på gravplassene. Allerede nå er tiltak på gang. Vår Frelsers gravlund er først ut. 

Varaordfører stilte spørsmål i Bystyret 

I desember 2020 stilte varaordfører Trine Meling Stokland spørsmål i bystyret om hvem som hadde ansvar for universell tilrettelegging? Konkret var utgangspunktet i forhold til tilkomst og muligheten til å ta seg fram med eksempelvis rullestol, rullator, som blind o.l. Slike spørsmål rettes formelt til ordføreren som svarer (med hjelp fra administrasjonen) i neste møte. Kommunedirektør Ole Bernt Torbjørnsen ba derfor kirkevergen om hjelp. 

Fikk svar fra kirkevergen 

Svaret varaordføreren fikk fra kirkevergen den gang var at det er Haugesund kirkelige fellesråd ivaretar innbyggernes rettigheter innenfor gravplassområdet. Det innebærer at fellesrådet håndterer det administrative og det praktiske knyttet til gravferder, gravplasser og seremonirom. I og med at virksomheten er å forstå som offentlig myndighetsutøvelse så er virksomheten også naturlig omfattet av plan og bygningslovens krav til universell utforming. Derfor har gravplassmyndigheten hatt et stort fokus på universell utforming de siste årene.

Blant annet er byens nyeste gravplass, Udland gravlund, utformet med dette for øyet. Her har en tatt flere grep for eksempel er steinene for montering av minneplaketter av en slik høyde at rullestolbrukere og barn blir tatt hensyn til. Videre har vi på flere av gravplassene fjernet singel og erstattet denne med grus som er enklere å bevege seg i. Dette av hensyn til rullestolbrukere og andre bevegelseshemmede. Vi søker også å ha tydelige kanter på veier og stier og setter opp kantstein i så stor utstrekning vi klarer. Dette for at kantene skal kunne fungere som gode ledelinjer for svaksynte. Det vi imidlertid savner er mer asfalt. 

En kommune som tar ansvar og stiller opp  

Gravplassmyndigheten inviterte Råd for eldre på befaring i mai 2021. Rådet bekreftet at mer asfalt var ønskelig og satte dette høyest på sin prioriteringsliste over tiltak de gjenre skulle ha sett utført. Ønsket ble formidlet videre til kommuneadministrasjonen, som igjen la det fram for politikeren som svarte med å bevilge penger for 2022. Nå ser vi resultatet. Det legges flere hundre meter med kantstin på Vår Frelsers gravlund, og om ikke lenge kommer også asfalten på plass. 

Bra på mange måter 

-Dette blir bra på mange måter, forteller Torvald Haugen, driftsleder på gravlundene. Han er både fornøyd og sliten da vi treffer ham. Arbeidet er intensivt og alle på gravlunden er involvert.  

-Dette koster også i form av svette og slitne muskler og ledd, følger han opp. Arbeidet er tungt og krevende, men vi lgi flere fordeler for driften framover. Vi vil slippe mye kanting, luking, sprøyting og også framtidig behov for påfyll av veigrus. Det beste er likevel det som varaordføreren var opptatt av. Det blir bedre framkommelighet for eldre, bevegelseshemmede og svaksynte.